Soal Materi Pengertian Dan Ruang Lingkup Ilmu Sejarah

Soal materi pengertian dan ruang lingkup ilmu sejarah ini akan terdiri dari dua tipe soal adalah soal opsi ganda dan juga soal uraian. Kedua soal latihan sejarah tersebut dilengkapi dengan kunci jawaban dan pembahasan semoga dapat dimanfaatkan selaku materi perbandingan dan pengecekan.
Soal-soal tersebut berjumlah 10 soal latihan opsi ganda (PG) dan 5 soal uraian. Bagi pengunjung yang kebetulan sedang memerlukan soal-soal seperti itu silahkan eksklusif dilihat soal yang diharapkan tersebut berikut ini. 
Jangan lupa untuk menganalisa balasannya dengan kunci balasan dan pembahasan yang pada masing-masing soal.

A. 10 Soal Pilihan Ganda Pengertian Dan Ruang Lingkup Ilmu Sejarah

Kami belum dapat menyiapkan soal-soalnya dengan jumlah yang lebih banyak jadi untuk sementara silahkan dilihat 10 soal opsi ganda berikut. 
Semoga saja lain waktu kami masih mempunyai potensi dan kemampuan untuk melengkapi soal berikut menjadi lebih banyak lagi jumlahnya.
A. Soal Pilihan Ganda
1. Sejarah yakni ilmu yang bertugas menyelidiki perubahan-perubahan, peristiwa-insiden, dan insiden yang ialah realitas dari kurun lalu. Pernyataan tersebut merupakan pengertian sejarah berdasarkan ….
A. R.G. Collingwood
B. Kuntowijoyo
C. Sartono Kartodirdjo
D. R. Moh. Ali
E. Ibnu Khaldun
Pembahasan :
Sejarah yaitu ilmu yang bertugas memeriksa perubahan-pergantian, peristiwa-kejadian, dan peristiwa yang ialah realitas dari periode kemudian, ialah pengertian sejarah menurut R. Moh. Ali
Jawaban : D
2. Istilah Sejarah yang berasal dari kata dalam bahasa Belanda yaitu ….
A. Geschicte
B. Geschiedenis
C. Syajarotun
D. History
E. Historia
Pembahasan :
Geschicte ialah ungkapan dalam bahasa Jerman. Geschiedenis adalah ungkapan sejarah dalam bahasa Belanda. Syajarotun yaitu istilah sejarah dalam bahasa Arab. History adalah ungkapan sejarah dalam bahasa Inggris. Historia yakni ungkapan sejarah dalam bahasa Yunani.
Jawaban : B
3. Pengertian sejarah sebagai dongeng ialah ….
A. memperlihatkan insiden yang benar-benar terjadi pada periode lampau
B. insiden kurun lampau yang diceritakan sendiri oleh pelakunya
C. peristiwa atau peristiwa yang sudah mustahil terjadi lagi
D. insiden kurun lampau yang telah disusun menjadi tulisan atau buku
E. pengetahuan abad lampau yang berkembang dalam tradisi ekspresi
Pembahasan :
Sejarah selaku cerita ialah kejadian masa lampau yang telah disusun menjadi goresan pena atau buku
Jawaban : D
4. Pecahnya Perang Dunia II di Eropa disebabkan oleh serangan Jerman kepada Polandia. Dari pernyataan tersebut mampu ditarik kesimpulan bahwa sejarah bersifat ….
A. kontinuitas
B. anakronis
C. kausalitas
D. unik
E. logis
Pembahasan :
Pernyataan di atas menawarkan bahwa sejarah bersifat kausalitas atau karena- akibat. Serangan Jerman kepada Polandia ( sebab ) menimbulkan pecahnya Perang Dunia Ii di Eropa ( akhir ).
Jawaban : C
5. Sebagai ilmu, sejarah memiliki syarat-syarat selaku berikut, kecuali….
A. mempunyai teori
B. bersifat empiris
C. memiliki metode
D. mempunyai objek
E. mempunyai rumus pasti
Pembahasan :
Sjarah selaku ilmu ( history as science) mempunyai syarat-syarat kilmuan, antara lain bersifat empiris, mempunyai objek, mempunyai teori, dan mempunyai metode.
Jawaban : E
6. Catatan insiden-kejadian secara singkat dari waktu ke waktu secara berurutan disebut ….
A. kronologi
B. sistematika
C. periodisasi
D. kronik
E. alur
Pembahasan :
Catatan-catatan kejadian secara singkat dari waktu ke waktu secara berurutan disebut Kronik. Kronik yaitu urutan insiden yang dimulai dari kejadian yang paling awal terjadi hingga yang terakhir terjadi. Periodisasi merupakan pembabakan waktu dalam sejarah menurut dimensi ruang (spasial), waktu (temporal), dan tema tertentu (tematis).
Jawaban : D
7. Pembabakan sejarah menjadi masa Hindu-Budha, periode Islam, dan kurun kolonial Barat ialah contoh ….
A. kronik
B. sistematis
C. historiografi
D. periodisasi
E. kronologi
Pembahasan :
Pembagian sejarah menurut tema-tema di atas disebut Perodisasi
Jawaban : D
8. Sejarah mempunyai sifat unik alasannya adalah pada hakikatnya suatu peristiwa sejarah tidak mampu terulang atau terjadi lagi sama persis. Dengan demikian, sejarah memiliki posisi sebagai ….
A. pelajaran
B. kejadian
C. dongeng
D. seni
E. ilmu
Pembahasan :
Pernyataan di atas mempunyai arti sejarah mempunyai posisi sebagai kejadian. Sejarah selaku kejadian ( history as event) yakni peristiwa atau peristiwa itu sendiri yang sudah tidak mungkin terjadi lagi sama persis (unik).
Jawaban : B
9. Peristiwa sejarah dapat mengilhami jiwa kepahlawanan seseorang. Pernyataan di atas yang paling tepat yakni manfaat sejarah dari segi ….
A. edukatif
B. rekreatif
C. instruktif
D. inspiratif
E. pedagogi
Pembahasan :
Pernyataan di atas memberikan bahwa sejarah berkhasiat dari sisi inspiratif ( memberi ilham)
Jawaban : D
10. Pernyataan di bawah yang paling sempurna sebagai contoh kegunaan edukatif adalah ….
A. dongeng sejarah membangkitkan semangat patriotisme dalam aspek edikatif
B. kisah sejarah menciptakan seseorang bijaksana menghadapi kurun depan
C. cerita sejarah memberikan sebuah hiburan terhadap para pembacanya
D. cerita sejarah mendorong seseorang untuk cinta kepada tanah air
E. cerita sejarah mampu mendorong seseorang menjadi lebih kreatif
Pembahasan :
Pernyataan di atas menawarkan kegunaan sejarah dalam aspek edukatif adalah cerita sejarah menciptakan seseorang bijaksana menghadapi masa depan. Sejarah mampu menjadi panduan atau pengalaman untuk mendapatkan kurun depan yang lebih baik. Kesalahan-kesalahan yang terjadi di era lalu dapat dikesampingkan atau diperbaiki di kurun depan.
Jawaban : B

B. Soal Uraian Materi Pengertian Dan Ruang Lingkup Ilmu Sejarah

Belajar dengan soal opsi ganda tidak lengkap rasanya jikalau tidak mencoba juga soal uraiannya. Untuk itu mari kita pelajari juga soal uraian bahan pemahaman dan ruang lingkup ilmu sejarah ini dengan baik semoga kita lebih paham lagi dengan materi yang diberikan oleh guru.
1. Uraikan pemahaman sejarah menurut Kuntowijoyo !
Jawaban :
Sejarah yakni rekonstruksi periode lalu perihal apa saja yang sudah dipikirkan, dikatakan, dilaksanakan, dan dialami seseorang. Sejarah ialah ilmu yang menuliskan fikiran pelaku, ilmu tentang sesuatu yang memiliki makna sosial, ilmu tentang manusia, dan ilmu perihal waktu yang meliputi kemajuan, kesinambungan pengulangan, serta perubahan.
2. Mengapa sejarah mampu juga dibilang sebagai seni ?
Jawaban :
Sejarah dibilang sebagai seni alasannya untuk menulis sejarah diharapkan intuisi, imajinasi, emosi, dan gaya bahasa. empat unsur tersebut sungguh penting dalam memilih kualitas goresan pena sejarah.
3. Apa yang dimaksud dengan kontinuitas dan kausalitas ?
Jawaban :
Kontinuitas dan kausalitas merupakan sifat sejarah. Sejarah merupakan sebuah kausalitas ( sebab-akibat) dan kontinuitas ( kesinambungan ). Setiap peristiwa yang terjadi pasti ada yang melatarbelakangi atau menjadikan. Peristiwa-peristiwa sejarah akan terus berlangsung tanpa pernah berhenti.
4. Sebutkan beberapa kegunaan sejarah bagi kehidupan insan !
Jawaban :
Menurut Sartono Kartodirdjo, sejarah mempunyai kegunaan genetis dan didaktis. Pengetahuan sejarah memperlihatkan hikmah dan pelajaran bagai generasi penerus. Di samping itu, menjadi suri tauladan dan panutan bagi generasi penerus.
Menurut Nugroho Notosusanto, sejarah mempunyai kegunaan edukatif ( memberi pendidikan), kegunaan isntruktif ( memberi pelajaran ), kegunaan inspiratif ( memberi ide ), dan kegunaan rekretaif ( memberi hiburan).
5. Sebutkan periodisasi sejarah berdasarkan Prof. Dr. Sartono Kartodirdjo !
Jawaban :
Periodisasi sejarah yang diusulkan Prof. Dr. Sartono Kartodirdjo adalah selaku berikut :
a. Prasejarah
b. Zaman kuno, meliputi
Masa kerajaan-kerajaan tertua;
Masa sriwijaya (era ke-7 – periode ke-14)
Masa majapahit ( periode ke-14 – kurun ke-15)
c. Zaman baru, meliputi :
Masa aceh, mataram, makassar, ternate/tidore ( periode ke-16)
Masa perlawanan terhadap imperialisme Barat ( Abad ke-19)
Masa pergerakan nasional (Abad ke-20)
Masa Republik Indonesia ( Sejak 1945)
Cukup panjang dan sedikit bikin capek jikalau kita mempelajari soal bahan pengertian dan ruang lingkup ilmu sejarah ini tetapi kami percaya teman pelajar semua sama semangatnya dengan semangat kami dalam membagikan soal-soal yang diperlukan.
Sampai bertemu pada soal sejarah lainnya yang pastinya paling lengkap dibahas di blog soal dan balasan ini. Selamat mengerjakan dan hingga bertemu di peluang selanjutnya dengan soal modern.